Mặt hàng ưu tiên cho chiến trường, đo đồng chí máy hút bụi giá rẻ

Đồng chí Cát và đồng chí Trọng dà huy dộng mọi lực lượng công binh, vận tồi của binh trạm trong mùa mưa, vừa vận.

• I ■ T o
Đường làm xong đôn đâu, ngụy máy hút bụi giá rẻ trang đến đó, vừa hết mùa mưa thì hoàn thành máy hút bụi giá rẻ . Một tiếu đoàn xe dự bị cơ dộng của Cục Vận ta ì chở dầy các mặt hàng ưu tiên cho chiến trường, đo đồng chí. Ngay những ngày đầu mùa khô, bán máy phát điện một số’ đơn vị vận tải vẳn đì theo dường bán máy phát điện cd qua Phu Nốc Cốc. Như mọi năm, máy bay địch lại đuối đánh xo trên đường cũ. Toàn bộ đội hình tiêu đoàn cơ động hùng hậu đá đàng hoàng theo đường mới mở, vận chuyến đi thẳng nhứng. Đến khi địch phát hiện. đánh sang đường mới, thì nhiệm vụ vận tải cơ bản của cả năm đá hoàn thành. Từ đó Phu Cốc Nốc không còn là đường độc đạo nứa. *
Khi anh Hoàng Vú gợi sang chuyện xây dựng lực lượng vận tải đường thủy của Cục Vận tải, tôi nhớ lại vào. Tôi mới quay được đầu xe thì Đại tưđng đá đến.

Trong buổi đến thăm này, khi đứng trên boong chiếc ca nô lưđt trên sông Hồng, Đại tướng đã đặt tên cho đội A70. Trong kháng chiến chông Mỹ, đội ca nô Hồng Hà đã nhanh chóng được bổ sung phượng tiện và chuyển thành đoàn Hồng. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đoàn Hồng Hà có tới ba trung đoàn: Trung đoàn 650 ở các sông miền Bắc, Trung đoàn. Đến nay, Lứ đoàn 649 đã có nhứng đội tàu đi biển lđn, hàng năm vượt sóng gió vận chuyển hàng tiếp tế cho bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đoàn Hồng Hà cúng có nhứng trận đấu trí vđi địch, khôn khéo và táo bạo. Năm 1972, khi trở lại đánh phá miền Bắc lần thứ hai, cùng với việc đánh phá các thành phố lớn, các trung tâm công. Trên trời, không quân Mỹ ngày đêm tuần tiễu, sẵn sàng oanh kích, dưđi nưđc ở ngang ngã ba đường biển quốc tế vào. Hàng ngày chúng diễu võ dương oai, buộc các tàu máy rửa xe giá rẻ Vĩệt Nam và tàu
ngoại quốc phải nằm tại cảng Hải Phòng hoặc máy rửa xe giá rẻ . Bất chấp máy bay địch săn lùng và vượt qua các bãi thủy lôi dày đặc, 42 cán bộ chiến sĩ của đoàn Hồng Hà Cục.

Vậy là địch đánh, ta vẫn cứ đi; địch phong tỏa, ta vẫn đi và đi an toàn, thắng lợi.

Post Comment